Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden RAUW ATS

Onze algemene voorwaarden vermeld op de achterzijde van onze offertes, bestellingen, leverbonnen en facturen en in elk geval vermeld op www.atsrauw.eu, sluiten de eventuele toepassing van de algemene voorwaarden van onze klant uit.

Artikel 1 – Bepaling van de prijzen

De prijzen van onze offertes zijn gewaarborgd tegen stijgingen gedurende een termijn van 40 kalenderdagen, behalve in de veronderstelling van indexschommelingen van meer dan 5% en stijgingen van de BTW of de invoering van een nieuwe belasting in verband met de offerte in kwestie.

Onze leveringen en prestaties zijn beperkt tot de specificaties gegeven in onze offertes. Alle bijkomende werken en diensten zullen extra gefactureerd worden.

Artikel 2 -Uitvoeringsplaats van de overeenkomst

Onze klant verbindt zich ertoe de goederen in ontvangst te nemen op onze zetel. Onze klant laat ons echter toe om de prestaties toe te vertrouwen aan een onderaannemer van onze keuze.

Artikel 3 -Ontvangst van voertuigen

De voertuigen moeten afgehaald worden binnen een termijn van 8 kalenderdagen na de voltooiing van de herstellingswerken of vanaf de facturatiedatum. De overdracht van het risico gebeurt op het ogenblik van ophaling. In geval van overschrijding van de voormelde termijn, hebben wij het recht stallingskosten te factureren van 10,- € per dag + BTW.

In geval van niet-betaling van het gefactureerde bedrag (met inbegrip van de stallingskosten), hebben wij het recht om het voertuig te behouden tot de algehele betaling.

Artikel 4 -Termijnen

Onze leverings- en herstellingstermijnen hebben enkel een indicatieve waarde. In geval van overschrijding van een termijn, kan de klant geen ontbinding van de overeenkomst doen gelden, noch een schadevergoeding. In geval van overmacht, hebben wij het recht om de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering ervan op te schorten zonder een welkdanige vergoeding verschuldigd te zijn. Worden met name beschouwd als gevallen van overmacht: oorlog, mobilisatie, militaire of burgerlijke confiscatie, opstand, onderbreking van transporten gedurende meer dan twee kalenderdagen, schaarste van materialen, stakingspiketten, ernstig ongeval, brand, explosie of andere gelijkaardige scenario’s.

In geval van herstelling van een gebrek binnen de hierboven vermelde termijnen, wordt de oorspronkelijk overeengekomen garantietermijn niet verlengd. Enkel de garantietermijnen van 12 maanden op nieuwe wisselstukken lopen na de dag van montage van deze stukken.

Artikel 5 – Huurwagen

In geval van terbeschikkingstelling van een huurwagen, verbindt de klant zich ertoe om dit voertuig terug te geven zonder enige schade. De klant erkent te weten dat de huurwagen niet omnium verzekerd is.

Artikel 6 -Betalingsvoorwaarden

Onze facturen zijn betaalbaar uiterlijk op het ogenblik van ophaling van het voertuig. Wij hebben het recht om in geval van achterstallige betaling de intresten te vorderen aan de wettelijke rentevoet en een rentevoet van 15% jaarlijks in geval van niet-betaling binnen een termijn van 15 dagen na de verzending van een ingebrekestelling die vruchteloos is gebleven. In geval van niet-betaling na ingebrekestelling, hebben wij het recht om eveneens een vergoeding van 15% van het onbetaalde gefactureerde bedrag te vorderen. Dit bedrag bedraagt minimum 25,- €.

Artikel 7 -Eigendomsvoorbehoud

In principe blijven de verkochte goederen onze eigendom tot de integrale betaling van het gefactureerde bedrag.

Artikel 8 – Klachten

De klant moet elke klacht aangaande de goederen en de prestatie van de herstelling melden binnen een termijn van 8 dagen vanaf de facturatiedatum. In de veronderstelling van klachten in het kader van de garanties vermeld in de bewoordingen van artikel 9, moet onze klant ons onmiddellijk verwittigen vanaf het ogenblik van de vaststelling van het gebrek in kwestie en zal hij het voertuig niet langer mogen gebruiken tot ons onderzoek en advies. De klant is in deze zin gehouden om zelf de schade te beperken.

Artikel 9 – Garanties

Wij kunnen de klant niet vrijwaren voor alle schade die het gevolg zou zijn van een onaangepast gebruik van het voertuig (met name schending van de grenswaarden voor de belasting, slechte bediening van het voertuig of gelijkaardige hypotheses). De klant ontvangt bij de overhandiging van het voertuig alle noodzakelijke gebruiksrichtlijnen en moet deze strikt respecteren.

Voor nieuwe voertuigen, geven wij een functionele garantie van een jaar.

Deze functionele garantie is echter beperkt tot de essentiële bekwaamheden van het voertuig en sluit elke garantie voor slijtagestukken uit.

Voor herstellingen uitgevoerd buiten de voormelde garantietermijn, nemen wij geen enkele functionele garantie ten laste. Wij voeren onze herstellingen uit volgens de regels van de kunst en naar beste vermogen, maar zonder resultaatsverbintenis.

Elke garantie wordt uitgesloten vanaf het ogenblik dat de klant het voertuig heeft laten onderhouden of herstellen door een andere herstellingswerkplaats.

Artikel 10

In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Eupen – België bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.